Διαπστευση αν μσο

Γραπτς Τπος

Παρακαλεστε να αποστελετε λα τα δικαιολογητικ που υποδεικνονται παρακτω στη διεθυνση: Κρατικ Μουσεο Σγχρονης Τχνης, Κολοκοτρνη 21, 56430 Θεσσαλονκη. Τα γγραφα μπορον να αποσταλον ετε μσω ταχυδρομεου ετε μσω email σε μορφ PDF:

* Επσημη επιστολ, σε επιστολχαρτο του περιοδικο εντπου, υπογεγραμμνη απ τον αρχισυντκτη απ τον διευθυντ που αναθτει στον δημοσιογρφο να καλψει την Μπιενλε, με πληροφορες που αφορον την κυκλοφορα και την περιοδικτητα της κδοσης καθς και το τι αυτ επιδικει να καλψει. Παρακαλεστε να σημεισετε λα τα στοιχεα επικοινωνας (τηλφωνο μεσης επικοινωνας, κινητ τηλφωνο, διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου).
(Εν το ντυπ σας επιθυμε να στελει περισστερους του ενς δημοσιογρφους, σημειστε τα ονοματεπνυμ τους και την επαγγελματικ τους δραστηριτητα. Εφσον πρκειται για φωτογρφους, παρακαλεστε να αποστελετε λα τα δικαιολογητικ που ζητονται στην εντητα «Φωτορεπρτερ»)
* πρσφατο αντγραφο της κδοσης (αποκλειστικ μσω ταχυδρομεου) – προγρμματα (τηλεοπτικ και ραδιοφωνικ)
* φωτοαντγραφο της επαγγελματικς σας ταυττητας
* για αιτματα διαπστευσης που υποβλλονται για πρτη φορ: 3 πρσφατα ρθρα με την υπογραφ σας
* εν εχατε λβει διαπστευση την προηγομενη χρονι: λα τα ρθρα που συντξατε σχετικ με το Φεστιβλ την προηγομενη χρονι καθς και τις ενδεχμενες συνεισφορς σας σε λλα μσα (Διαδκτυο, ραδιφωνο, τηλεραση). Παρακαλεστε να αποστελετε τα αποκμματα των ρθρων μσω ταχυδρομεου ηλεκτρονικ σε μορφ PDF στη διεθυνση press@greekstatemuseum.com. Οι διαδικτυακο σνδεσμοι που αποστλλονται μσω email δεν θα λαμβνονται υπψη.Τηλεραση

Παρακαλεστε να αποστελετε ταχυδρομικ λα τα δικαιολογητικ που υποδεικνονται παρακτω στη διεθυνση: Κρατικ Μουσεο Σγχρονης Τχνης, Κολοκοτρνη 21, 56430 Θεσσαλονκη

Επσημη επιστολ, σε επιστολχαρτο της εταιρεας μσων ενημρωσης, υπογεγραμμνη απ τον αρχισυντκτη απ τον διευθυντ της εταιρεας, με την οποα σας ανατθεται η κλυψη της Μπιενλε και στην οποα υποδεικνονται τα ονοματεπνυμα και η επαγγελματικ δραστηριτητα λων των ατμων που συνιστον τη δημοσιογραφικ ομδα (συμπεριλαμβανομνου του προσωπικο τεχνικς υποστριξης).
Παρακαλεστε να αναφρετε λεπτομρειες σχετικ με το εδος της κλυψης που σκοπεετε να παρχετε για την Μπιενλε (νομα του προγρμματος, περιοδικτητα, ρα προβολς του προγρμματος, κοιν, αριθμς επαναλψεων, ζωνταν κλυψη…).
Παρακαλεστε επσης να παρχετε εν συντομα λεπτομρειες για τον τηλεοπτικ σας σταθμ: κοιν, ζνη μετδοσης, κρια μσα μετδοσης (επγεια, καλωδιακ, δορυφορικ, TNT, διαδικτυακ...).

* για τους δημοσιογρφους: φωτοαντγραφο της επαγγελματικς σας ταυττητας
* για ανανωση της περυσινς διαπστευσης: λα τα προγρμματα με θμα το περυσιν Φεστιβλ σε DVD.
Τα ψηφιακ αρχεα που αποστλλονται μσω email δεν θα γνονται δεκτ.

Προειδοποηση: Οι εταιρεες οπτικοακουστικν παραγωγν πρπει να εναι πλρως εντεταλμνες απ μσο μετδοσης/τηλεοπτικ κανλι. Δεν θα παρχεται διαπστευση σε προγρμματα καλψεις χωρς εγγηση μετδοσης.Ραδιφωνο

Παρακαλεστε να αποστελετε ταχυδρομικ λα τα δικαιολογητικ που υποδεικνονται παρακτω στη διεθυνση: Κρατικ Μουσεο Σγχρονης Τχνης, Κολοκοτρνη 21, 56430 Θεσσαλονκη


Επσημη επιστολ, σε επιστολχαρτο της εταιρεας μσων ενημρωσης, υπογεγραμμνη απ τον αρχισυντκτη απ τον διευθυντ της εταιρεας, με την οποα σας ανατθεται η κλυψη της Μπιενλε και στην οποα υποδεικνονται τα ονοματεπνυμα και η επαγγελματικ δραστηριτητα λων των ατμων που συνιστον τη δημοσιογραφικ ομδα (συμπεριλαμβανομνου του προσωπικο τεχνικς υποστριξης).
Παρακαλεστε να αναφρετε λεπτομρειες σχετικ με τη φση της κλυψης που σκοπεετε να παρχετε για την Μπιενλε (νομα του προγρμματος, περιοδικτητα, ρα μετδοσης του προγρμματος, κοιν, αριθμς επαναλψεων, ζωνταν κλυψη…).
Παρακαλεστε επσης να παρχετε εν συντομα λεπτομρειες για τον ραδιοφωνικ σας σταθμ: κοιν, περιοχ ραδιοφωνας, κρια μσα μετδοσης (επγεια, καλωδιακ, δορυφορικ, διαδικτυακ...).

* για τους δημοσιογρφους: φωτοαντγραφο της επαγγελματικς σας ταυττητας
* για ανανωση της περυσινς διαπστευσης: λα τα προγρμματα με θμα το περυσιν Φεστιβλ σε CD (αρχεα MP3).
Τα αρχεα MP3 που αποστλλονται μσω email δεν θα γνονται δεκτ.Φωτορεπρτερ

Παρακαλεστε να αποστελετε ταχυδρομικ λα τα δικαιολογητικ που υποδεικνονται παρακτω στη διεθυνση: Κρατικ Μουσεο Σγχρονης Τχνης, Κολοκοτρνη 21, 56430 Θεσσαλονκη


Επσημη επιστολ, σε επιστολχαρτο του οργανισμο ενημρωσης, υπογεγραμμνη απ τον αρχισυντκτη απ τον διαχειριστ, με την οποα σας ανατθεται η κλυψη της Μπιενλε.
Παρακαλεστε να συμπεριλβετε πληροφορες που αφορον τη σημασα του μσου που εκπροσωπετε (γεωγραφικ ζνη διανομς, κυκλοφορα, περιοδικτητα…), καθς και την κλυψη που το μσο σκοπεει να παρχει για την Μπιενλε. (Εν το μσο σας επιθυμε να αναθσει την κλυψη σε περισστερους του ενς φωτογρφους, σημειστε τα ονοματεπνυμ τους και τη θση τους.)

* φωτοαντγραφο της επαγγελματικς σας ταυττητας
* για αιτματα διαπστευσης που υποβλλονται για πρτη φορ: 3 πρσφατα αποκμματα απ τον τπο με υπογραμμνες φωτογραφες
* για αιτματα ανανωσης διαπστευσης: η φωτογραφικ κλυψη του περυσινο Φεστιβλ σε CD.
Οι διαδικτυακο σνδεσμοι που αποστλλονται μσω email δεν θα λαμβνονται υπψη.

Σημεωση: Κατπιν πολυριθμων αιτημτων, σας υπενθυμζουμε τι η δεια εισδου φωτορεπρτερ δεν επιτρπει την κρτηση θσης σε επσημες εκδηλσεις (κκκινο χαλ, επσημη φωτογρφηση…).

Προειδοποηση: Κατπιν πολυριθμων αιτημτων, δεν δνονται διαπιστεσεις Τπου σε φωτογρφους που επιθυμον να παραστον ως ελεθεροι επαγγελματες.Πρακτορεα Τπου

Παρακαλεστε να αποστελετε λα τα δικαιολογητικ που υποδεικνονται παρακτω στη διεθυνση: Κρατικ Μουσεο Σγχρονης Τχνης, Κολοκοτρνη 21, 56430 Θεσσαλονκη

Επσημη επιστολ, σε επιστολχαρτο της εταιρεας ενημρωσης, υπογεγραμμνη απ τον αρχισυντκτη απ τον διευθυντ που σας αναθτει την κλυψη της Μπιενλε.
Παρακαλεστε να συμπεριλβετε πληροφορες που αφορον το μγεθος του πρακτορεου που εκπροσωπετε (γεωγραφικ περιοχ κλυψης, κατλογος των εταιρειν ενημρωσης με εγγραφ στο πρακτορεο…) καθς και το τι αυτ επιδικει να καλψει. Σημεισετε επσης λα τα στοιχεα επικοινωνας (τηλφωνο μεσης επικοινωνας, κινητ τηλφωνο, διεθυνση ηλεκτρονικο ταχυδρομεου).
(Εν η εταιρεα σας επιθυμε να στελει περισστερους του ενς δημοσιογρφους, σημειστε τα ονοματεπνυμ τους και την επαγγελματικ τους δραστηριτητα. Εφσον πρκειται για φωτογρφους, παρακαλεστε να αποστελετε λα τα δικαιολογητικ που ζητονται στην εντητα «Φωτογραφικ πρακτορεα»)

* φωτοαντγραφο της επαγγελματικς σας ταυττητας
* για αιτματα διαπστευσης που υποβλλονται για πρτη φορ: 3 πρσφατα ρθρα (αποκμματα απ τον Τπο) με την υπογραφ σας την υπογραφ του πρακτορεου
* εν εχατε λβει διαπστευση την προηγομενη χρονι: λα τα απεσταλμνα δελτα (και αποκμματα Τπου) που φρουν την υπογραφ σας την υπογραφ του πρακτορεου και τα οποα αφορον το περυσιν Φεστιβλ – μσω ταχυδρομεου ηλεκτρονικ σε μορφ PDF στη διεθυνση press@greekstatemuseum.com – καθς και τις ενδεχμενες συνεισφορς σας σε λλα μσα (Διαδκτυο, ραδιφωνο, τηλεραση).
Οι διαδικτυακο σνδεσμοι που αποστλλονται μσω email δεν θα λαμβνονται υπψη.


Φωτογραφικ πρακτορεα

Παρακαλεστε να αποστελετε ταχυδρομικ λα τα δικαιολογητικ που υποδεικνονται παρακτω στη διεθυνση: Κρατικ Μουσεο Σγχρονης Τχνης, Κολοκοτρνη 21, 56430 Θεσσαλονκη

Επσημη επιστολ, σε επιστολχαρτο της εταιρεας μσων ενημρωσης, υπογεγραμμνη απ τον αρχισυντκτη απ τον διευθυντ που σας αναθτει την κλυψη της Μπιενλε.
Παρακαλεστε να συμπεριλβετε λεπτομρειες που αφορον το μγεθος του πρακτορεου που εκπροσωπετε (γεωγραφικ περιοχ κλυψης, κατλογος των εταιρειν ενημρωσης με εγγραφ στο πρακτορεο…) καθς και το τι επιδικει να καλψει η εταιρεα ενημρωσης (τποι ρεπορτζ, επσημες φωτογραφσεις, προβολς για διασμους, φωτογραφσεις στο κκκινο χαλ…).
(Εν η εταιρεα σας επιθυμε να στελει περισστερους του ενς εκπροσπους, σημειστε τα ονοματεπνυμ τους και την επαγγελματικ τους δραστηριτητα: φωτογρφος, υπεθυνος ομδας, βοηθς, τεχνικς…).

* φωτοαντγραφο της επαγγελματικς σας ταυττητας
* για ανανωση της περυσινς διαπστευσης: κατλογο με τις εταιρεες ενημρωσης που χρησιμοποησαν τα φωτογραφικ σας ρεπορτζ σχετικ με την περυσιν Μπιενλε και λες τις δημοσιοποιημνες φωτογραφες που εναι κατοχυρωμνες ως πνευματικ ιδιοκτησα του πρακτορεου σας και αφορον την περυσιν Μπιενλε σε CD. Η Μπιενλε δεσμεεται τι δεν πρκειται να χρησιμοποισει τις συγκεκριμνες φωτογραφες.
Τα ψηφιακ αρχεα που αποστλλονται μσω email δεν θα γνονται δεκτ.

Σημεωση: Κατπιν πολυριθμων αιτημτων, σας υπενθυμζουμε τι η δεια εισδου φωτορεπρτερ δεν επιτρπει την κρτηση θσης σε επσημες εκδηλσεις (κκκινο χαλ, επσημη φωτογρφηση…).

Προειδοποηση: Κατπιν πολυριθμων αιτημτων, δεν δνονται διαπιστεσεις Τπου σε φωτογρφους που επιθυμον να παραστον ως ελεθεροι επαγγελματες.